Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej witryny, a także do celów analitycznych i reklamowych. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w zależności od potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Zgodnie z Kodeksem Pracy obowiązkiem pracodawcy jest sporządzanie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy pracownika oraz z informacjami na jego temat. Sprawdź, co zawiera dokumentacja pracownicza i w jaki sposób poprawnie ją prowadzić.

Z dokumentacją pracownika mamy do czynienia od samego początku znajomości z nim. Już przy pierwszym kontakcie z firmą, pracownik składa swoje CV, które – jeśli zostanie przyjęty – staje się pierwszym dokumentem w jego kartotece pracowniczej. Odpowiednie zbieranie i przechowywanie dokumentów pracowniczych jest jednak nie tylko obowiązkiem pracodawcy, ale może się również przydać w trakcie współpracy, dlatego warto zadbać o odpowiednie przechowywanie akt w ustrukturyzowany, łatwy do przeszukiwania sposób.

Co to jest dokumentacja pracownicza?

Zatrudniając nową osobę, pracodawca jest zobowiązany do założenia i prowadzenia jej dokumentacji pracowniczej. W jej skład wchodzą zarówno akta osobowe pracowników, jak również dokumentacja związana ze stosunkiem pracy.

Kartoteka pracownicza może być prowadzona i przechowywana zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Ważne, by była odpowiednio zabezpieczona, aby zagwarantować jej poufność, integralność, kompletność i dostępność w taki sposób, by nie uniknęła uszkodzeniu lub zniszczeniu.

ft1

Uchylenie się od prowadzenia dokumentacji pracowniczej lub prowadzenie jej w nieprawidłowy sposób podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 30 tys. złotych. Dlatego też, prowadzenie akt pracowników jest niezwykle ważne.

Podrodzaje kartoteki pracowniczej:

Dokumentację pracowniczą można podzielić na dwa podstawowe rodzaje, w skład których wchodzą różne rodzaj dokumentów. Przy kompletowaniu dokumentacji, należy pamiętać, że wszystkie dokumenty mają w kartotece swoje miejsce i powinny być kompletowane właśnie w nim. Inaczej dokumentacja będzie prowadzona nieprawidłowo, co może grozić karą.

W skład dokumentacji osobowej, wchodzą:

 • ewidencje,
 • kartoteki,
 • rejestry,
 • wykazy prowadzone w oparciu o obowiązujące przepisy.

Wśród dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, znajdują się:

 • ewidencja czasu pracy,
 • wnioski pracownika,
 • dokumentu związane z czasem pracy i nadgodzinami,
 • dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu,
 • karta wypłaconego wynagrodzenia,
 • dokumenty związane z odzieżą pracowniczą.

Jakie dokumenty wchodzą w skład osobowej dokumentacji pracowniczej

Pierwsza część kartoteki pracownicze to dokumentacja osobowa. Akta osobowe podzielone są na cztery części. Trzy pierwsze (A, B i C) zawierają informacje powiązane ze sobą tematycznie i można je przechowywać w wydzielonych częściach, którym nadaje się numery A1, B1 i C1. Dokumenty z części D przechowuje się w wydzielonych częściach dotyczących danej kary i przyporządkowuje się im numer D1.

Część A

Pracodawca przechowuje w niej oświadczenia i dokumenty dotyczące danych osobowych, które zostały zebrane w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Znajdują się w niej również badania i orzeczenia lekarskie wstępne, okresowe oraz kontrolne.

Znajdują się tam:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy oraz inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
 • świadectwa ukończenia szkoły,
 • orzeczenia i badania lekarskie,
 • świadectwa ukończenia kursów i szkoleń,
 • certyfikaty,
 • dyplomy.

Część B

Wewnątrz części B pracodawca zbiera dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, a w tym:

 • oświadczenia o dokumenty dotyczące danych osobowych,
 • umowę o pracę,
 • zakres obowiązków pracownika, jeśli zostały określone,
 • dokumenty dot. wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
 • potwierdzenia zapoznania się pracownika z regulaminem pracy, przepisami bhp, informacji dot. zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji,
 • potwierdzenie informowania o warunkach zatrudnienia, ich zmianie oraz o celu, zakresie i sposobie monitoringu,
 • dokumenty potwierdzające odbycie szkoleń BHP,
 • dokumenty związane z powierzeniem pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu,
 • dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, zdobywaniem i uzupełnianiem wiedzy oraz umiejętności,
 • dokumenty związane z przyznawaniem pracownikowi nagród lub wyróżnień,
 • dokumenty związane z urlopem macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim i wychowawczym,
 • dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy,
 • oświadczenia dot. korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem,
 • dokumenty dotyczące urlopu bezpłatnego,
 • skierowania i wyniki badań lekarskich,
 • umowa o zakazie konkurencji,
 • dokumenty dotyczące pracy w formie telepracy.
ft2

Część C

Wewnątrz części C zbierane są dokumenty związane z rozwiązaniem lub wygaśnięcie stosunku pracy. Zaliczają się do nich:

 • świadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy,
 • dokumenty dotyczące niewypłacenia ekwiwalenty pieniężnego za urlop wypoczynkowy,
 • kopia wydanego świadectwa pracy,
 • umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy,
 • skierowania na badania lekarskie.

Część D

Wewnątrz tej części pracodawca przechowuje dokumenty związane z karami pracowników. W ich skład wchodzi odpis zawiadomienia o ukaraniu danego pracownika, a także inne dokumenty związane z ponoszeniem przez niego odpowiedzialności porządkowej lub określonej w odrębnych przepisach.

Inne rodzaje dokumentów

Wymienione wyżej dokumenty dotyczą głównie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Oprócz nich, pracodawca przechowuje również inne dokumenty - między innymi umowy osób zatrudnionych na podstawie innych rodzajów umów. Wśród nich znajdują się między innymi:

Jakie dokumenty wchodzą w skład dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy

Część kartoteki pracowniczej dotycząca stosunku pracy obejmuje wiele różnych dokumentów odnośnie ewidencji czasu pracy pracownika. Można tu znaleźć dokumenty na temat:

 • przepracowanych godzin,
 • godzinach rozpoczęcia i zakończenia pracy
 • zwolnień od pracy
 • usprawiedliwionych nieobecności od pracy,
 • ubiegania się i korzystania ze zwolnienia wychowawczego dziecka w wieku do 14 lat,
 • ustalenia indywidualnego rozkładu czasu pracy,
 • stosowanego systemu skróconego tygodnia pracy,
 • stosowanie zadaniowego czasu pracy.

W ramach dokumentacji pracowniczej zbierane są również dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem z urlopu wypoczynkowego, karta wypłaconego wynagrodzenia oraz karta ewidencji przydziału odzieży.

Przechowywanie dokumentacji

Pracodawca ma obowiązek do przechowywania dokumentacji pracowniczej w taki sposób, który zagwarantuje jej poufność, kompleksowość, integralność oraz dostępność w warunkach, które nie grożą uszkodzeniem lub zniszczeniem dokumentów. Wraz z nowelizacją ustawy o dokumentacji pracowniczej, od stycznia 2019 roku Kodeks Pracy znosi obowiązek prowadzenia papierowej dokumentacji. Oznacza to, że pracodawca może, ale nie ma obowiązku, prowadzić jedynie elektroniczną dokumentację.

Elektroniczna dokumentacja pracownicza

W przypadku elektronicznej formy dokumentacji pracowniczej pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia jej w taki sposób, by była zabezpieczona przed uszkodzeniem, utratą i nieuprawnionym dostępem. Dokumenty muszą być zabezpieczone w taki sposób, by nie było możliwe wprowadzanie do nich zmian innych niż wprowadzanych w ramach ustalonych procedur.

Upoważnione do tego osoby powinny mieć stały dostęp do kartoteki pracowniczej, a wszystkie osoby, które ją przeglądają, powinny zostać zidentyfikowane, a wprowadzane przez nie zmiany dokumentowane. Powinny być również przechowywanie w takiej formie, by możliwe było ich wydanie w formie elektronicznej bądź papierowej – muszą być więc możliwe do wydrukowania.

Papierowa dokumentacja pracownicza

W przypadku dokumentów papierowych, pracodawca jest zobowiązany do odpowiedniego ich zabezpieczenia w taki sposób, by nie uniknęły zniszczeniu, uszkodzeniu lub utracie, a dostęp do nich jest strzeżony i niedostępny dla nieupoważnionych do tego osób. Miejsce, w jakim dokumentacja powinna być przechowywana, wymaga odpowiedniej wilgotności i temperatury, by podczas ich przechowywania nie zostały uszkodzone.

CoreHR – dokumentacja pracowncza w Calamari

Wiedząc, jak ważne jest prawidłowe i bezpieczne prowadzenie kartoteki pracowniczej, w ramach rozwoju produktu, Calamari planuje wprowadzenie nowego narzędzia, które pomoże w dokumentowaniu i zarządzaniu dokumentacją pracowników.

O wprowadzeniu nowości dowiesz się, obserwując “Co nowego”!

W ramach nowych funkcjonalności, użytkownik będzie mógł tworzyć strukturę dokumentów – z podziałem na typy, katalogi i rodzaje, by zachować porządek w aktach pracowników. Planujemy również umożliwić opcję zgłaszania prośby o podpis dokumentu, możliwość podpisania dokumentu oraz możliwość zapoznania się z treścią dokumentów i potwierdzania go z poziomu aplikacji.

ft3

Dzięki temu rozwiązaniu zarządzanie dokumentacją pracowniczą stanie się nie tylko szybsze, ale również bezpieczniejsze, a jednocześnie ekologiczne. Rezygnując z papierowej dokumentacji, by wygodnie przechowywać akta pracowników w dobrze zabezpieczonej chmurze, firmy mogą przyczynić się do poprawiania stanu naszej planety, oszczędzenia własnych środków i podniesienia produktywności organizacji.

Podsumowanie

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej to odpowiedzialne zadanie, którego nieprawidłowe wykonywanie lub uchylenie się od obowiązku jej prowadzenia może skutkować wysokimi grzywnami pieniężnymi. Warto wiedzieć, w jaki sposób prawidłowo przechowywać dokumenty i jak je zabezpieczyć. Dzięki Calamari, Twoja organizacja już niedługo będzie mogła zarządzać dokumentacją online!

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat dokumentacji pracowniczej i innych kwestiach związanych z zarządzaniem pracownikami, obserwuj naszego bloga HR. A jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat nowości i planów dotyczących rozwijania Calamari – skontaktuj się z nami!.

Wiedza HR w Twoim mailu

Otrzymuj regularne informacje i upraszczaj HR razem z nami

Dziękujemy za dołączenie!
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!