Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej witryny, a także do celów analitycznych i reklamowych. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w zależności od potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Umowa o pracę to jeden z najpopularniejszych rodzajów umów zatrudnienia, który niesie ze sobą wiele korzyści dla pracodawców i pracowników. Powinna zostać zawarta na piśmie i zawierać określone informacje. Sprawdź, co powinna zawierać umowa o pracę i pobierz bezpłatny wzór!

Podpisanie umowy o pracę oznacza rozpoczęcie stosunku pracy, który opisany jest w art. 22 Kodeksu pracy. Jest dokumentem, który zobowiązuje pracownika do wykonywania określonych czynności na rzecz podmiotu, który go zatrudnia, w zamian za określone wynagrodzenie.

Umowa o pracę - rodzaje

Istnieje kilka rodzajów umów o pracę, jednak wszystkie dotyczą zaistnienia stosunku pracy. Różnią się odmiennymi warunkami i okolicznościami. Mimo że z każdą umową o pracę wiążą się przywileje pracownicze, to w zależności od rodzaju umowy są w pewien sposób ograniczony.

Jakie rodzaje umów o pracę wyróżniamy?

UOP

Umowa o pracę na czas określony

Zawierana jest na określony z góry czas. Oznacza to, że kiedy zbliża się data zakończenia umowy, pracodawca może zaproponować pracownikowy przedłużenie umowy na kolejny czas określony.

Czas umowy o pracę na czas określony nie może przekraczać 33 miesięcy. Oznacza to, że kolejna umowa zawarta pomiędzy tym samym pracownikiem i pracodawcą będzie musiała zostać zawarta na czas nieokreślony.

Umowa o pracę na czas nieokreślony

Nazywana jest również "umową na stałe". Dla pracowników jest to najkorzystniejsza i preferowana forma zatrudnienia. Na umowie na czas nieokreślony nie widnieje data jej wygaśnięcia, a jej wypowiedzenie przez pracodawcę wymaga podania konkretnej przyczyny, która w świetle prawa kwalifikuje się jako powód wypowiedzenia umowy, np. notoryczne spóźnienia, niewykonywanie obowiązków czy wykonywanie obowiązków w taki sposób, że efekty pracy mogą zaszkodzić pracodawcy.

ft1

Umowa na zastępstwo

Stosowana jest w przypadku, gdy jeden z pracowników będzie nieobecny przez dłuższy czas - na przykład w wyniku odbywania urlopu macierzyńskiego i wychowawczego. Osoba zatrudniona na umowę zastępstwo przejmuje stanowisko i obowiązki nieobecnego pracownika.

W przypadku, w którym data powrotu nieobecnego pracownika jest znana, umowa na zastępstwo może zostać zawarta na czas określony. Ze względu jednak na fakt, że w przypadku długotrwałych chorób ciężko określić konkretną datę powrotu, nie jest konieczne podawanie konkretnej daty wygaśnięcia umowy na zastępstwo.

Umowa o pracę na okres próbny

Jest to forma umowy o pracę na czas określony, przeważnie zawierana na 1 do 3 miesięcy, a w czasie jej trwania pracownik nie ma możliwości uzyskania premii i dostępów do innych benefitów pracowniczych, jednak jeśli pracodawca zdecyduje inaczej, może je otrzymywać.

Ten rodzaj umowy jest korzystny zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Umożliwia bowiem sprawdzenie warunków pracy przez pracownika oraz kompetencji osoby zatrudnionej. Może zostać zawarta maksymalnie na 3 miesiące.

Co powinna zawierać umowa o pracę

Prawidłowo przygotowana umowa o pracę powinna zawierać elementy niezbędne do określenia stron umowy oraz warunków, na jakich pracownik zobowiązuje się pracować na rzecz pracodawcy.

Powinny się w niej znaleźć takie dane, jak:

 • określenie stron umowy,
 • rodzaj umowy,
 • datę rozpoczęcia pracy,
 • rodzaj i miejsce wykonywania pracy,
 • wymiar czasu pracy,
 • wysokość wynagrodzenia.

Rodzaj pracy

Jest to kluczowa informacja, która informuje pracownika, co będzie wchodziło w zakres podjętej przez niego pracy. W tej części umowy pracodawca wskazuje czynności i zadania, które będą obowiązkiem pracownika

Miejsce wykonywania pracy

W umowie powinna się również znaleźć informacja na temat tego, gdzie pracownik będzie wykonywał swoją pracę. Miejsce pracy powinno być zorganizowane w taki sposób, by umożliwiało wykonywanie zadań z wliczonym dojazdem do pracy w ramach ustalonej dobowej i tygodniowej normy czasu pracy.

ft2

Wynagrodzenie

Określenie wysokości wynagrodzenia oraz jego składników to kolejne informacje, które obowiązkowo muszą znaleźć się w umowie o pracę. Nie wystarczy podać w tym punkcie samej wysokości wynagrodzenia. Należy również określić składniki wynagrodzenia, takie jak premia uzupełniająca czy nagrody dodatkowe. Wysokość wynagrodzenia musi być również zgodna z aktualnymi przepisami odnoszącymi się co płacy minimalnej.

Wymiar czasu pracy

Umowa o pracę musi również określać [wymiar czasu pracy](). Może być określhttps://calamari.pl/blog/czas-pracy-2022-sprawdz-najpopularniejsze-okresy-urlopowe-i-planuj-projekty-z-glowaony poprzez godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, jak również poprzez określenie trybu zmianowego. Normy czasu pracy dla osoby pracującej na pełny etat to:

 • 8 godzin dziennie,
 • 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy,
 • tygodniowy czas pracy łącznie z nadgodzinami nie może przekraczać 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, pracodawca jest obowiązany poinformować pracownika na piśmie o następujących kwestiach:

 • obowiązującej dobowej i tygodniowej normie czasu,
 • częstotliwości wypłat wynagrodzenia,
 • wymiarze przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego,
 • obowiązującego pracownika okresu wypowiedzenia umowy i pracę,
 • układzie zbiorowym pracy, którym pracownik jest objęty.

Podsumowanie

Umowa o pracę to jedna z najkorzystniejszych form umów dla pracowników, która wymaga szczegółowego określenia zasad obowiązujących podczas współpracy.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat umów pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, obserwuj naszego bloga HR, a jeśli chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami, skontaktuj się z nami!

ft3

Wiedza HR w Twoim mailu

Otrzymuj regularne informacje i upraszczaj HR razem z nami

Dziękujemy za dołączenie!
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!