Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej witryny, a także do celów analitycznych i reklamowych. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w zależności od potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

W zależności od rodzaju wykonywanych obowiązków oraz potrzeb pracodawcy, może on zatrudniać pracowników w oparciu o różne rodzaje umów. Jedną z nich jest umowa zlecenie.

Dowiedz się, czym jest, co powinna zawierać oraz pobierz darmowy wzór umowy zlecenie do wydruku.

Czym jest umowa zlecenie

Umowa zlecenie jest rodzajem umowy cywilnoprawnej stosowanej przez przedsiębiorców, którzy nie zatrudniają pracowników na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z definicją, w umowie zlecenie zleceniobiorca zobowiązuje się do zleconej przez zleceniodawcę pracy. Przepisy regulujące umowę zlecenie zawarte są w art. 734-751 Kodeksu cywilnego.

Umowę zlecenie nazywa się umową starannego działania. Oznacza to, że zleceniobiorca dąży do zrealizowania zadań określonych w umie przy zachowaniu należytej staranności. nie jest on jednak zobowiązany do osiągnięcia celu. W dużej mierze opiera się na zaufaniu pomiędzy stronami.

Stronami umowy zlecenia mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne, jeśli posiadają zdolności do czynności prawnych. Podejmujący się zlecenia powinien wykonać pracę osobiście, jednak możliwe jest powierzenie obowiązków osobie trzeciej, jeśli wynika to z:

  • umowy,
  • zwyczaju,
  • okoliczności (np. ciężka choroba).

W przypadku powierzenia pracy osobie trzeciej, zleceniodawca powinien zostać o tym poinformowany. Umowa zlecenie może być wykonywana zarówno odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

Elementy umowy zlecenia

Umowa zlecenie powinna być zawarta w pisemnej formie. W samej umowie powinno się znaleźć:

  • oznaczenie stron umowy - dane zleceniodawcy i zleceniobiorcy,
  • data rozpoczęcia i zakończenia umowy,
  • określenie przedmiotu zlecenia,
  • wynagrodzenie
  • inne ustalenia,
  • własnoręczne podpisy obu stron.

Do poprawnego zawarcia umowy, powinna oba zawierać odpowiednie zapisy. Należy również pamiętać o przestrzeganiu minimalnej stawki godzinowej, a także o zgłoszeniu zleceniobiorcy do ZUS.

umowa_zlecenie_wz%C3%B3r

Umowa zlecenie - odpowiedzialność

Zgodnie z założeniami umowy zlecenie, zleceniobiorca ma obowiązek wykonywania pracy osobiście i starannie, dążąc do jej ukończenia. Nie ciąży na nim jednak odpowiedzialność za ostateczny efekt zlecenia. Jeżeli w umowie nie zostało określone inaczej, odpowiedzialność zleceniobiorcy reguluje Kodeks cywilny. Dotyczy do takich spraw jak odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zlecenia lub szkody powstałe w wyniku działań zleceniobiorcy.

Umowa zlecenie pozostawia stronom swobodę w kwestii ustalenia czasu, miejsca oraz sposobu realizowania zadania.

Stawka godzinowa umowy zlecenie

Zgodnie z nowelizacją przepisów z dnia 1 stycznia 2017 r. określona została kwota minimalnego wynagrodzenia dla umów zleceń. Wysokość stawki godzinowej jest związana z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę, więc zmienia się wraz z wysokością wynagrodzenia.

Ze względu na ustalenie stawki minimalnej, przedsiębiorca ma obowiązek ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorcy. Ewidencja powinna być prowadzona w takiej formie, by organy koordynujące mogły sprawdzić, czy wymogi dotyczące minimalnej stawki godzinowej zostały zastosowane.

Do poprawnego ewidencjonowania czasu pracy osób zatrudnionych na umowę zlecenie doskonale sprawdzi się Calamari, które automatycznie rejestruje czas pracy i pozwala automatycznie tworzyć raporty przepracowanych godzin.

Wypowiedzenie umowy zlecenie

Umowa zlecenie może zostać wypowiedziana w dowolnym momencie jej trwania zarówno przez zleceniodawcę jak i zleceniobiorcę. W jej przypadku nie obowiązuje okres wypowiedzenia, chyba że został on określony podczas spisywania umowy.

Podsumowanie

Umowa zlecenie to jedna z popularnych rodzajów umów stosowanych przez pracodawców, dlatego warto wiedzieć, czym się wyróżnia oraz jakie są jej główne zasady. Dzięki Calamari już niedługo możliwe będzie przechowywanie umów oraz innych dokumentów pracowników wygodnie w jednym dobrze zabezpieczonym miejscu.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o dokumentacji pracowniczej i dotyczących jej zasadach, obserwuj naszego bloga HR, a jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszego programu HR - skontaktuj się z nami!

Wiedza HR w Twoim mailu

Otrzymuj regularne informacje i upraszczaj HR razem z nami

Dziękujemy za dołączenie!
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!