Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej witryny, a także do celów analitycznych i reklamowych. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w zależności od potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Każda z osób zatrudnianych w firmie na podstawie umowy o pracę musi przejść obowiązkowe badania medycyny pracy. Sprawdź, jak poprawnie wystawić skierowanie na badania pracownicze i pobierz darmowy wzór formularza od Calamari.

Badania medycyny pracy mają za zadanie zapewnić pracodawcę, że pracownik jest w odpowiedniej kondycji fizycznej umożliwiającej wykonywanie pracy na stanowisku, na którym został zatrudniony i nie ma przeciwwskazań, które mu to uniemożliwiają.

Badania lekarskie pracowników należy przeprowadzać w różnym zakresie i częstotliwości w zależności od rodzaju wykonywanej pracy oraz zdrowia pracownika. Wszystkie skierowania i orzeczenia lekarskie pracownika powinny zostać dołączone do dokumentacji pracowniczej zatrudnionych.

SBL

Co to jest skierowanie na badania medycyny pracy

Skierowanie na badania medycyny pracy jest dokumentem wystawianym przez pracodawcę nowemu pracownikowi, nim rozpocznie pracę na danym stanowisku. Przeprowadzenie badania jest niezbędna dla ochrony życia i zdrowia pracownika.

Do badań medycyny pracy zaliczają się badania wstępne, okresowe oraz kontrolne.

Badania wstępne przechodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę nim rozpoczną wykonywanie obowiązków na nowym stanowisku. Jeśli w wyniku badań lekarz orzecze, że nie ma przeciwwskazań do wykonywania pracy, zatrudniona osoba może wykonywać swoje obowiązki. Czasami jednak w badaniu lekarz stwierdza istnienie pewnych przeciwwskazań, jeśli jednak do zapewnienia bezpieczeństwa w pracy wystarczy przystosować stanowisko, pracownik może wykonywać obowiązki pod warunkiem, że pracodawca dopełnił obowiązku przystosowania miejsca pracy.

Badania okresowe przechodzą wszyscy pracownicy w odstępach czasowych ustalonych przez lekarza medycyny pracy w zależności od stanu zdrowia pracownika oraz charakterystyki jego pracy.

Badaniom kontrolnym muszą poddać się pracownicy, którzy w wyniku choroby byli niezdolni do pracy przez ponad 30 dni, by ustalić, czy jest już w stanie wrócić do wykonywania obowiązków na dotychczasowym stanowisku. Badaniom tym są również poddawani pracownicy mający do czynienia z substancjami rakotwórczymi i pyłami zwłókniającymi po zaprzestaniu pracy w takich warunkach lub po rozwiązaniu stosunku pracy, jeśli pracownik zgłosi wniosek o objęcie go takimi badaniami.

ft1

Jak wypełnić skierowanie na badania lekarskie

Skierowanie na badania pracownicze pracodawca wystawia w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich trafia do lekarza medycyny pracy, a drugi do pracownika. Pracodawca dołącza kopię skierowania na badanie wraz z orzeczeniem lekarskim do akt pracowniczych.

Pierwszą rzeczą przy wypełnianiu skierowania na badania lekarskie jest wskazanie, na jaki rodzaj badań kierowany jest pracownik.

Następnie należy zamieścić dane osobowe pracownika:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej PESEL-u serię i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość.
  • adres zamieszkania – tylko w przypadku badań okresowych i kontrolnych *stanowisko pracy

W części, która dotyczy określenia stanowiska pracownika, należy wymienić rodzaje wykonywanych prac, czynności, sposób i czas ich wykonywania wraz z orientacyjną liczbą godzin dziennie, miesięcznie lub rocznie.

W skierowaniu na badania trzeba również zawrzeć opis warunków pracy uwzględniający informacje o czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych wynikających ze sposobu wykonywania pracy.

Orzeczenie lekarskie

Po odbyciu badań lekarskich, pracownik otrzyma zaświadczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo stwierdzi, że takowe przeciwwskazania w zakresie stanowiska istnieją.

Lekarz przeprowadzający badanie wydaje dwa egzemplarze orzeczenia – jedno na pracownika i jedno dla pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek przechowywania orzeczenia w aktach osobowych pracownika.

ft2

Skierowanie na badania sanitarno-epidemiologiczne

Badania sanitarno-epidemiologiczne służą do potwierdzenia lub wykluczenia przeciwwskazań do pracy z żywnością oraz w innych przypadkach, w których bycie nosicielem choroby zakaźnej mogłoby spowodować zarażenia innych pracowników lub klientów.

Pracodawca ma obowiązek wysłania pracownika na takie badania, jednak w ich wyniku pracownik nie musi otrzymać książeczki sanepidu. Do umożliwienia pracownikowi wykonywania obowiązków wystarczy przedstawienie orzeczenia i zdolności lub niezdolności wykonywania obowiązków pracowniczych.

Kiedy nie trzeba wysyłać pracownika na badania?

Istnieje kilka sytuacji, które zwalniają pracodawcę z obowiązku wysłania pracownika na badania lekarskie. Zostały wskazane w art. 229 ust. 11 Kodeksu pracy.

Badaniom wstępnym nie podlegają osoby, które:

  • są przyjmowane do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub stanowisko o takich samych warunkach w czasie nie dłuższym niż 30 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy z tym pracodawcą;
  • są przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia umowy z poprzednim pracodawcą, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania, a warunki te odpowiadają warunkom na danym stanowisku pracy.

Podsumowanie

Badania medycyny pracy są niezbędne do zapewnienia pracownikowi bezpieczeństwa na stanowisku pracy. Obowiązkiem pracodawcy jest upewnienie się, że pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie, które pozwala mu na bezpieczne wykonywanie swojej pracy. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku, pracodawcę czekają wysokie kary.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o prowadzenia dokumentacji pracowniczej, obserwuj naszego bloga HR, a jeśli chcesz przetestować nowy moduł Calamari – Dokumentu pracownicze, [skontaktuj się z nami(https://calamari.pl/kontakt).

ft3

Wiedza HR w Twoim mailu

Otrzymuj regularne informacje i upraszczaj HR razem z nami

Dziękujemy za dołączenie!
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!