Wykorzystujemy pliki cookies do działania naszej witryny, a także do celów analitycznych i reklamowych. Możesz włączyć lub wyłączyć pliki cookie w zależności od potrzeb. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce prywatności.

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, którą rozwiązać może zleceniodawca i zleceniobiorca. Sprawdź, z czego składa się wypowiedzenie umowy zlecenie i w jakich sytuacjach można rozwiązać umowę z pracownikiem.

Warunki umowy zlecenia regulowane są przez Kodeks cywilny. To w nim należy szukać odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące wszystkiego, co wiąże się z taką formą zatrudnienia.

W tym artykule dowiesz się, kiedy pracodawca i pracownik mogą rozwiązać umowę zlecenie, jakie warunki muszą w tym celu spełnić i co powinno znaleźć się w treści wypowiedzenia umowy zlecenia.

WUZ

Wypowiedzenie umowy zlecenia – zasady

Umowa zlecenie nazywana jest umową wzajemnego zaufania i ze względu na taki jej charakter, Kodeks cywilny (kc) umożliwia rozwiązanie umowy zarówno zleceniodawcy jak i zleceniobiorcy.

Każde ze stron może złożyć wypowiedzenie w dowolnym momencie, niezależnie od tego, na ile czasu dana umowa została zawarta. Zgodnie z regulacjami KC, jeśli w umowie nie został określony czas wypowiedzenia, do rozwiązania umowy zlecenie dochodzi w momencie, w którym jedna ze stron zapozna się z treścią przedłożonego wypowiedzenia.

ft1
ft1

Zlecający może wypowiedzieć umowę zlecenie w każdym czasie. Jest jednak zobowiązany do zwrócenia zleceniobiorcy wydatków poniesionych w celu prawidłowego wykonania zlecenie. W przypadku odpłatnego zlecenia musi również zapłacić zleceniobiorcy część wynagrodzenia za dotychczasowe czynności. Jeśli wypowiedzenie nastąpiło bez podania ważnego powodu, powinien również naprawić szkodę, jaką w związku z rozwiązaniem umowy ponosi osoba wykonująca zlecenie.

Zleceniobiorca również możliwe wypowiedzieć umowę zlecenie w dowolnym momencie. Jeśli umowa zostanie wypowiedziana bez ważnego powodu, zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę. Żadna ze stron nie może zrzec się z góry z uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Przy zawieraniu umowy zlecenie należy pamiętać, że nie można całkowicie wykluczyć rozwiązania umowy za wypowiedzeniem. Umowa zlecenie zostaje też uznana za zakończoną w momencie wykonania jej przedmiotu i w tym wypadku nie trzeba pisać wypowiedzenia.

Ważne powody wypowiedzenia umowy zlecenia

W Kodeksie cywilnym nie zostało jasno określone, co kryje się pod mianem "ważnego powodu". Tę kwestię rozstrzyga sąd.

Jest natomiast kilka powodów, które kwalifikują się jako ważne. Są to zarówno powody powszechne:

 • zmiana w prawie,
 • zmiany w gospodarce,

jak i indywidualne:

 • zmiana sytuacji życiowej,
 • zmiana miejsca zamieszkania,
 • nieotrzymanie zaliczki,
 • nieotrzymanie ustalonego wynagrodzenia,
 • choroba osoby wypowiadającej umowę,
 • istotna zmiana w sposobie wykonania zlecenia,
 • poparta argumentami utrata zaufania.

Dobrą praktyką podczas zawierania umowy zlecenie jest spisanie ważnych powodów uznanych przez obie strony. Nie odbiera to jednak możliwości każdej ze stron do wypowiedzania umowy z innego, nie określonego w umowie, ważnego powodu.

ft2

Co powinno zawierać wymówienie umowy zlecenia?

Podobnie jak w przypadku innych form rozwiązywania współpracy z pracownikiem, wypowiedzenie umowy zlecenie składa się z kilku elementów, których nie może zabraknąć. Należą do nich:

 1. Oznaczenie stron – imiona, nazwiska, adresy zamieszkania lub nazwy firm oraz adres siedzi obu stron,
 2. Oznaczenie umowy, którą dana strona wypowiada,
 3. Wskazanie powodu wypowiadania umowy – jeśli strony powołują się na ważne powody,
 4. Podpis strony wypowiadającej umowę.

Jeżeli przedstawiony w wypowiedzeniu ważny powód został zaakceptowany przez obie strony, umowa zostaje rozwiązana w momencie, gdy strona wypowiadająca przedstawi ją drugiej stronie, a ta zapozna się z jej treścią.

W przypadku niedogadania się stron w kwestii ważnego powodu, sprawa kierowana jest do sądu, który stwierdza, czy podany przez stronę rozwiązującą powód, można zakwalifikować jako ważny powód. Jeżeli nie zostanie za taki uznany, należne będzie poniesienie kosztów szkody.

Podsumowanie

Rozwiązanie umowy zlecenie jest stosunkowo łatwe i można to zrobić w dowolnym momencie. Z tego względu współpraca na podstawie umowy zlecenia jest bardzo wygodna dla obu stron.

Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat różnych form zatrudnienia i sposobu ich wypowiadania, obserwuj naszego bloga HR.

ft3

Wiedza HR w Twoim mailu

Otrzymuj regularne informacje i upraszczaj HR razem z nami

Dziękujemy za dołączenie!
Ups! Coś poszło nie tak. Spróbuj ponownie!